Kotva
Rozvrhy
i-Škola přihlášení

Přihlášení do školního systému zde

 
 
Aktuality
Finanční odměna za sběr kaštanů a žaludů
7.11.2017

Finanční odměna za sběr kaštanů a žaludů

 

Celkem bylo nasbíráno 1 600kg kaštanů a žaludů. Nejvíce kaštanů a žaludů nasbírala

Daniela Hauptigová ze 4. A 251kg kaštanů.

Peníze za nasbírané kaštany a žaludy je možno osobně vyzvednout od 3.11. do 10. 11.

ve školní družině od 6.00 – 8.00hod. a  od 11.40 do 16. hod., nevyzvednuté peníze po 10. 11.  budou předány dětem. Finanční odměna 1kg kaštanů = 3Kč.

 

3. 11. 2017  Hana Kykalová

VOLBY
11.10.2017

Dne 20.10. ukončení vyučování ve 12:35 z důvodu konání voleb

Sběr kaštanů
18.9.2017

Sběr kaštanů

Sběr kaštanů bude zahájen dne 25. 9. 2017 každé pondělí od 7. 45 do 8. 20hod., prosím, aby větší množství kaštanů bylo již zváženo při předání.

 

ŠD - Ředitelské volno 29. 9. 2017
8.9.2017

Dne 29. září bude ředitelské volno, v případě potřeby školní družiny je třeba nahlásit do 15. září 2017. 

Nový systém
30.8.2017

Oznámení pro rodiče:

Od letošního školního roku přecházíme na nový informační systém, který nahradí stávající iškolu. Přístup pro rodiče bude předán na třídních schůzkách v září. Přístup přes webové stránky školy je v současné době nefunkční.
Stránky jsou aktuální a připraveny na nový školní rok 2017/2018
29.8.2017

Stránky jsou aktuální a připraveny na nový školní rok 2017/2018

 
 
Mapa webu
A
A
A

Vítejte na stránkách Základní školy Antonína Sochora

Vloženo: 22.12.2015 | Autor: Putiskova| Zobrazeno: 99019x |

 

 
 

 

Více informací k lyžařskému výcviku zde

 

 

Kdo jsme?

 Jsme ZDRAVÁ ŠKOLA otevřená pro všechny děti. Chceme víc, než jen předávat vědomosti.  Vycházíme z přirozených potřeb člověka, rozvíjíme individuální předpoklady a bereme ohled na každého jedince.

Naším cílem je kvalitní příprava a výchova žáků pro budoucí život. Podporujeme dobré partnerské vztahy mezi žáky i učiteli a usilujeme o dobrou spolupráci s rodiči.

Nabízíme větší míru svobody žákům, dobré psychologické klima, dobré vztahy, toleranci, kreativitu, spolupráci, otevřenost.

 Atmosféru naší školy můžete poznat v rámci Dnů otevřených dveří a při různých akcích pořádaných pro žáky, jejich rodiče i veřejnost.

.

Co nabízíme?

Kromě výuky předmětů tradičními formami nabízíme:

 • nadaní žáci - nadstandartní práce s nadanými žáky - tým kvalifikovaných, proškolených odborníků

 • angličtina od 3. ročníku - pod vedením kvalifikovaných pedagogů

 • informatika od 4. ročníku - velmi dobrá úspěšnost v soutěžích

 • německý jazyk od 7.ročníku

 • skupinové vyučování od 3.ročníku – přizpůsobení výuky tempu nadaných žáků a žáků s vývojovými poruchami - vysoké procento úspěšnosti žáků při odchodu na víceleté gymnázium i ve vyšších ročnících

 • logopedická prevence

 • náprava specifických poruch učení

 • podpůrný program pro méně úspěšné žáky - prevence školní neúspěšnosti – funkce asistenta pedagoga

 • projektové vyučování

 • plavecký výcvik ve 2. a 3. ročníku pod vedením cvičitelů „Plavecké školy“

 • sborový zpěv – Vrabčáci

 • interaktivní vyučování ve všech třídách – interaktivní technika ve všech třídách a odborných učebnách. Moderní a alternativní metody výuky – uplatňování prvků dramatické výchovy

 • projekt „Rodiče vítáni“ - ve škole vládne rodinná pohoda, klid a bezpečí. Učitelé znají děti i jejich rodinné prostředí, reagují na změny chování ihned, minimalizují se zde negativní projevy chování

 • genetická metoda čtení – velmi jednoduchá metodakterá nezatěžuje žáky tak, jako náročnější, slabikovací metoda. Výuka probíhá podle moderních nových učebnic čtení, jejichž cílem je zprostředkovat poznání jazyka přirozeným způsobem - žáci od počátku čtou a zapisují smysluplné texty. Učebnice přinášejí zajímavou alternativu k běžně užívaným metodám, neboť vyžadují větší aktivitu dítěte a poskytují prostor k hledání vlastní cesty ke čtení a psaní.

 • psaní:

  rodiče sami rozhodnou, kterým typem písma se jejich dítě v naší škole naučí psát. Oba typy písma je možné naprosto jednoduše vyučovat současně, nebo podle počtu zájemců je možné vytvořit dvě třídy s odlišným typem písma.

  Psací písmo je písmo, kdy jednotlivá písmena ve slově jsou navzájem spojena. Z tiskacích písmen se vytvářejí písmena psací.

  Comenia Script je snadnější, alternativní metoda k písmu vázanému, kdy se žák netrápí s psacím –vázaným písmem. Comenia script je velice jednoduché, moderní a praktické písmo, které odráží individuální tendence každého žáka. Ten si tak může písmo přizpůsobit svým potřebám. Jednodušší tvary písma jsou patrné zejména u velké psací abecedy, děti se nemusí učit složité kličky. Písmena se při psaní vůbec nespojují, pouze přiřazují. Comenia script zohledňuje například psaní dysgrafiků, leváků či různě handicapovaných. Písmo navíc děti baví. Všichni pedagogové jsou vyškoleni ve výuce tohoto typu psaní. Podnětem k zavedení tohoto písma na českých školách byly hlavně dotazy rodičů žáků, kteří měli zkušenosti se vzděláváním v zahraničí, například ve Velké Británii, USA, Finsku, Dánsku, kde žáci běžně používají tiskací písmo.

 • internetová žákovská knížka

 • kvalifikovaný pedagogický sbor

 • výchovná poradkyně – pomáhá žákům i rodičům nejenom při výběru povolání

 • školní metodik prevence sociálně patologických jevů – zamezení šikany, minimální případy problémového chování žáků

 • výjezdy do zahraničí a školy v přírodě

 • environmentální výchova

 • školní družina - od 5:40 do 16:10 hodin – nadstandartní služby, vycházíme z potřeb rodičů, umožňujeme odchody dětí dle jejich požadavků

 • stravování ve školní jídelně

  Během zápisu si můžete prohlédnout školu, třídy – fotografování dětí

Aktivity školy

Žáci školy se pravidelně zúčastňují různých projektů, programů a sportovních i kulturních akcí, sportovních i vědomostních soutěží, programy se zaměřením na protidrogovou prevenci či ekologii, navštěvují divadla, koncerty, výstavy, vyjíždí na ozdravné pobyty a podobně. 

Škola dbá na rozvoj estetického cítění žáků především pořádáním různých kulturních akcí, výzdobou školy, vystavováním žákovských prací v prostorách školy i tříd, vedením žáků ke kultivovanému kamarádskému chování i k udržování pořádku v prostorách školy.