Kotva
Rozvrhy
i-Škola přihlášení

Přihlášení do školního systému zde

 
 
Aktuality
Doplatek do ŠVP
16.3.2018

Do konce března prosíme rodiče žáků, přihlášených do ŠVP, aby uhradili doplatek.

Školní družina
16.3.2018

Školní družina je z důvodu nezájmu dne 29.3. 2018 (velikonoční prázdniny) UZAVŘENA.

Termíny přijímacího řízení
27.2.2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje časový rozvrh konání písemných testů 1. a 2. termínu jednotné zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou k termínům stanoveným ve Sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny konání jednotné zkoušky ve školním roce 2017/2018. Více v sekci informace výchovné poradkyně

Zápis
16.2.2018

Dne 12.4. se koná zápis do prvnních tříd

Zábavné odpoledně pro předškoláky
16.2.2018

Dne 8.3. se koná zábavné odpoledně pro předškoláky

Odevzdání přihlášek
9.2.2018

Do 1.3.2018 je nutné odevzdat přihlášky na střední školy

 
 
Mapa webu
A
A
A

Vítejte na stránkách Základní školy Antonína Sochora

Vloženo: 22.12.2015 | Zobrazeno: 105576x |

Školní družina je z důvodu nezájmu dne 29.3. 2018 (velikonoční prázdniny) UZAVŘENA.
Zahájení přijímacího řízení - přihláška

Zahajuje se podáním přihlášky a příslušných příloh, zasílá se řediteli vybrané SŠ, v 1. kole přijímacího řízení lze podat jen 2 přihlášky. Přihlášku je nutné podat v 1. kole do 1. března. U oborů s talentovou zkouškou se přihlášky podávají do 30. listopadu.

Pokud využijete možnosti podat v 1. kole dvě přihlášky, je nutné ji podat na obě vybrané školy a do obou přihlášek uvést druhou školu, na kterou se v 1. kole hlásíte.

Vzor správného vyplnění přihlášky najdete v příloze k tomuto článku (Velikost: neznámá), formulář přihlášky si stáhněte zde.

Důležité jsou zejména:

 • Kód a název oboru (např. 79-41-K/41 gymnázium)
 • IZO školy (9-místné číslo)

Obojí najdete na webových stránkách vámi vybrané školy nebo v rejstříku škol (viz Zdroje).

1. kolo přijímací zkoušky

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky. Netýká se přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ředitel školy zároveň může stanovit školní přijímací zkoušku.

Ilustrační testy k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání jsou k dispozici na stránkách CERMATu a pohromadě také na našich stránkách.

V 1. kole pro obory s maturitní zkouškou se konají v pracovních dnech od 12. dubna do 28. dubna, pro ostatní obory v pracovních dnech od 22. dubna do 30. dubna. Termíny jsou odlišné pro víceletá gymnázia a ostatní obory s maturitní zkouškou. U přijímacího řízení s talentovou zkouškou se zkoušky konají od 2. do 15. ledna a jednotná zkouška se nekoná, u oboru Gymnázium se sportovní přípravou uchazeči skládají i jednotnou zkoušku a talentové zkoušky se konají od 2. ledna do 15. února.

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z ČJL a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace. Uchazeč ji v 1. kole může konat dvakrát, a to na obou školách uvedených v přihlášce (na 1. škole v 1. termínu, na 2. škole ve 2. termínu).

Jestliže ředitel školy rozhodne o konání školní přijímací zkoušky, stanoví 2 termíny a zašle uchazečům pozvánku nejpozději 14 dní před jejím konáním. Školní přijímací zkoušku nelze v rámci jedné školy v 1. kole vykonat ve více různých termínech. U talentové zkoušky jsou v 1. kole stanoveny 2 termíny.

Pokud se koná ještě školní přijímací zkouška, obsah a formu stanovuje ředitel školy.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2018

1. termín:

12. dubna 2018 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia

13. dubna 2018 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

2. termín:

16. dubna 2018 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia

17. dubna 2018 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)

1. termín 10. května 2018

2. termín 11. května 2018

 

Tyto termíny se nevztahují na:

 • obory vzdělání se závěrečnou zkouškou
 • obory vzdělání s výučním listem
 • obory zkráceného studia
 • obory skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška 2. - 15. 1. § 62 odst. 3 školského zákona
 • obory vzdělávání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška 15. - 31. 1. § 88 odst 2 školského zákona
 

  Noc s Andersenem 2018

 

Již po osmnácté pořádá Klub dětských knihoven Svazu knihovníků  Noc s Andersenem.

Vše vypukne v pátek 23. března 2018 od 17.00hod. a skončí v sobotu 24. března v 8. 00hod.

Letos budeme nocovat s pejskem a kočičkou ve školní družince s dětmi z družinky

 a dětmi  ze 1. A. Všichni se těší, až za nimi pejsek a kočička zavítá.

Letos si budeme připomínat 90 let od vzniku knihy Povídání o pejskovi a kočičce

 a 180 let vzniku pohádky H. Ch. Andersena Statečný cínový vojáček.

 

               20. 12. 2017  Mgr. Milena Hampejsová a Hana Kykalová

 

Školy v přírodě s veškerým komfortem

PRO LETOŠNÍ ROK SE SPOLEČNĚ PŘEMÍSTÍME

DO KOUZELNICKÉHO SVĚTA SVĚTOZNÁMÝCH

BRADAVIC!

Vážení rodiče,

Hned po Vánocíchpřipravujeme přihlášky do školy v přírodě firmy Haul v areálu Máj Plasy.

8. 6.2018 – 15. 6. 2018                   cena 3 290 Kč

O program se dětem postará a ve dne v noci nás i děti ohlídá  Albus Brumbál.

Na děti čeká  pobyt plný pohody, kde se bude vzájemně prolínat běžná aktivita ze škol a odpolední, večerní, a pro ty nejodvážnější i noční program plný zábavy pro děti všech věkových kategorií.

Přihlášku si můžete stáhnout zde (Velikost: 2.93 MB)

 
Kdo jsme?

 Jsme ZDRAVÁ ŠKOLA otevřená pro všechny děti. Chceme víc, než jen předávat vědomosti.  Vycházíme z přirozených potřeb člověka, rozvíjíme individuální předpoklady a bereme ohled na každého jedince.

Naším cílem je kvalitní příprava a výchova žáků pro budoucí život. Podporujeme dobré partnerské vztahy mezi žáky i učiteli a usilujeme o dobrou spolupráci s rodiči.

Nabízíme větší míru svobody žákům, dobré psychologické klima, dobré vztahy, toleranci, kreativitu, spolupráci, otevřenost.

 Atmosféru naší školy můžete poznat v rámci Dnů otevřených dveří a při různých akcích pořádaných pro žáky, jejich rodiče i veřejnost.

.

Co nabízíme?

Kromě výuky předmětů tradičními formami nabízíme:

 • nadaní žáci - nadstandartní práce s nadanými žáky - tým kvalifikovaných, proškolených odborníků

 • angličtina od 3. ročníku - pod vedením kvalifikovaných pedagogů

 • informatika od 4. ročníku - velmi dobrá úspěšnost v soutěžích

 • německý jazyk od 7.ročníku

 • skupinové vyučování od 3.ročníku – přizpůsobení výuky tempu nadaných žáků a žáků s vývojovými poruchami - vysoké procento úspěšnosti žáků při odchodu na víceleté gymnázium i ve vyšších ročnících

 • logopedická prevence

 • náprava specifických poruch učení

 • podpůrný program pro méně úspěšné žáky - prevence školní neúspěšnosti – funkce asistenta pedagoga

 • projektové vyučování

 • plavecký výcvik ve 2. a 3. ročníku pod vedením cvičitelů „Plavecké školy“

 • sborový zpěv – Vrabčáci

 • interaktivní vyučování ve všech třídách – interaktivní technika ve všech třídách a odborných učebnách. Moderní a alternativní metody výuky – uplatňování prvků dramatické výchovy

 • projekt „Rodiče vítáni“ - ve škole vládne rodinná pohoda, klid a bezpečí. Učitelé znají děti i jejich rodinné prostředí, reagují na změny chování ihned, minimalizují se zde negativní projevy chování

 • genetická metoda čtení – velmi jednoduchá metodakterá nezatěžuje žáky tak, jako náročnější, slabikovací metoda. Výuka probíhá podle moderních nových učebnic čtení, jejichž cílem je zprostředkovat poznání jazyka přirozeným způsobem - žáci od počátku čtou a zapisují smysluplné texty. Učebnice přinášejí zajímavou alternativu k běžně užívaným metodám, neboť vyžadují větší aktivitu dítěte a poskytují prostor k hledání vlastní cesty ke čtení a psaní.

 • psaní:

  rodiče sami rozhodnou, kterým typem písma se jejich dítě v naší škole naučí psát. Oba typy písma je možné naprosto jednoduše vyučovat současně, nebo podle počtu zájemců je možné vytvořit dvě třídy s odlišným typem písma.

  Psací písmo je písmo, kdy jednotlivá písmena ve slově jsou navzájem spojena. Z tiskacích písmen se vytvářejí písmena psací.

  Comenia Script je snadnější, alternativní metoda k písmu vázanému, kdy se žák netrápí s psacím –vázaným písmem. Comenia script je velice jednoduché, moderní a praktické písmo, které odráží individuální tendence každého žáka. Ten si tak může písmo přizpůsobit svým potřebám. Jednodušší tvary písma jsou patrné zejména u velké psací abecedy, děti se nemusí učit složité kličky. Písmena se při psaní vůbec nespojují, pouze přiřazují. Comenia script zohledňuje například psaní dysgrafiků, leváků či různě handicapovaných. Písmo navíc děti baví. Všichni pedagogové jsou vyškoleni ve výuce tohoto typu psaní. Podnětem k zavedení tohoto písma na českých školách byly hlavně dotazy rodičů žáků, kteří měli zkušenosti se vzděláváním v zahraničí, například ve Velké Británii, USA, Finsku, Dánsku, kde žáci běžně používají tiskací písmo.

 • internetová žákovská knížka

 • kvalifikovaný pedagogický sbor

 • výchovná poradkyně – pomáhá žákům i rodičům nejenom při výběru povolání

 • školní metodik prevence sociálně patologických jevů – zamezení šikany, minimální případy problémového chování žáků

 • výjezdy do zahraničí a školy v přírodě

 • environmentální výchova

 • školní družina - od 5:40 do 16:10 hodin – nadstandartní služby, vycházíme z potřeb rodičů, umožňujeme odchody dětí dle jejich požadavků

 • stravování ve školní jídelně

  Během zápisu si můžete prohlédnout školu, třídy – fotografování dětí

Aktivity školy

Žáci školy se pravidelně zúčastňují různých projektů, programů a sportovních i kulturních akcí, sportovních i vědomostních soutěží, programy se zaměřením na protidrogovou prevenci či ekologii, navštěvují divadla, koncerty, výstavy, vyjíždí na ozdravné pobyty a podobně. 

Škola dbá na rozvoj estetického cítění žáků především pořádáním různých kulturních akcí, výzdobou školy, vystavováním žákovských prací v prostorách školy i tříd, vedením žáků ke kultivovanému kamarádskému chování i k udržování pořádku v prostorách školy.